เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

         "ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา  ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ  และน่าอยู่อย่างยั่งยืน"