เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลจัดซื้อ - จัดจ้าง
(2562) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561      

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562

(2561) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กันยายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561      

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 6/2561

(2561) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบาน้ำซอยราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 20 บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำซอยราษฎร์บำรุง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 กันยายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561      

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5/2561

(2561)ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนราษฎร์บำรุง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนราษฎร์บำรุง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561      

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2561

(2561) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561      

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561

(2561) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 25 เมษายน 2561      

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561

(2561) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 มกราคม 2561  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนเสนอราคา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thapra.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4326-2702 ในวันและเวลาราชการ  

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย ประกอบด้วย

1. ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  ณ วันที่ 17 มกราคม 2561      

2. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561

3. เอกสารแนบท้ายประกาศ เลขที่ 1/2561

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 18

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์บำรุง  หมู่ที่ 18

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 11 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟท  ราคาที่เสนอ  1,206,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6 

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 13 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  1,110,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 12 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  605,500.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 4 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  495,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  ธันวาคม 2559

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีตะคาม หมู่ที่ 7

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีตะคาม  หมู่ที่ 7

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 13 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี กานต์ ขอนแก่น  ราคาที่เสนอ  556,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6  จำนวน  20  ราย  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1  จำนวน  23  ราย  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสิม-หนองใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสิม-หนองใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่  17 - 30 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2 - 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2 - 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ประกาศสอบราคา "ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลท่าพระ

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 1 ราย  คือ  บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด

ประกาศ ณ วันที่  27  เมษายน 2560

(2560) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีตะคาม หมู่ที่ 7

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีตะคาม หมู่ที่ 7"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 18

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 18"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูณทอง หมูที่ 11"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 - 31 พฤษภาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกาศสอบราคาจ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศสอบราคา "จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 10 - 25 เม.ย. 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 26 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  495,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  9  ธันวาคม  2559

(2560) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2559 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก.เฟท   ราคาที่เสนอ  1,748,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  15  สิงหาคา  2559

(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการยกระดับถนนรอบหนองยาว หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการยกระดับถนนรอบหนองยาว หมู่ที่ 1

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. สามพีคอนสตรัคชั่น   ราคาที่เสนอ  587,000.- บาท

ประกาศ วันที่  30 มิถุนายน  2559

(2559) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  28  มิถุนายน  -  14  กรกฎาคม  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับรอบหนองยาว หมู่ที่ 1

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนนรอบหนองยาว หมู่ที่ 1"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่   15 -  29  มิถุนายน  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

 

(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ 7,20

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ที่ 7,20

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เฟท   ราคาที่เสนอ  817,900.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2559

(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 20

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 20

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. ป.รุ่งเรืองคอนกรีต   ราคาที่เสนอ  720,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2559

(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ 7,20

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ที่ 7, 20 "

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  28 เมษายน  - 18 พฤษภาคม 2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่ 20

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ซอยพรเจริญ หมู่ที่  20 "

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  28 เมษายน  - 18 พฤษภาคม 2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศิวิลัย หมู่ที่ 11,18

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนศิวิลัย หมู่ที่ 11,18

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เค พี วิศวกรรมการโยธา   ราคาที่เสนอ  1,077,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  4  เมษายน  2559

(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ 10

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เอ ที ขอนแก่น   ราคาที่เสนอ  581,560.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม  2559

(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศิวิลัย หมู่ 11,18

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนศิวิลัย  หมู่ที่ 11,18 "

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  15 -  29  มีนาคม  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2559) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ 10

ประกาศสอบราคา "จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ 10 "

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  8 -  22  มีนาคม  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรุ้งพร

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา "ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยรุ้งพร"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  3 -  18 กันยายน 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนซอยประชาสุขสันต์ 1

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา "ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนซอยประชาสุขสันต์ 1"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  3 - 18 กันยายน  2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา "ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทศบาลท่าพระ"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 -  11 สิงหาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน)

ประกาศสอบราคาซื้อ "ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 1 -  15 กันยายน 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อ "รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 13 -  22 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อ "รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 13 -  22 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง

ประกาศสอบราคาซื้อ "รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2558) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อ "ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติทางการภาษาและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2557) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมา "ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2557) ประกาศสอบราคาจ้างเหมา "ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ"

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา "ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2557  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

(2556) ประกวดราคาจัดซื้อ "รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ประกวดราคาจัดซื้อ "รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 20 - 29 สิงหาคม 2556  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ