เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลนโยบายการบริหาร

นโยบายของคณะผู้บริหาร

ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า มุ่งมั่นสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระเป็นหลัก