เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 

เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแ

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ปี 2561

กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เทศบาลตำบลท่าพระ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมายเหตุ : หากมีการ

“ ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข”

ประกาศนโยบายเทศบาลตำบลท่าพระ

เรื่อง  การดำเนินงานโครงการ “ ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข” 

...