เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 

เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แสดงรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
  • ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบ ภ.ท.บ.5 แสดงรายการตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และชำระภาษีภายใน วันที่ 30 เมษายน 2561
  • ภาษีป้าย  ยื่นแบบ ภ.ป.1 แสดงรายการชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 

**ติดต่อยื่นแบบฯ และชำระภาษี ได้ที่ งานผลประโยชน์ฯ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  โทร. 043-262702