เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ปี 2561

กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เทศบาลตำบลท่าพระ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางเทศบาลตำบลท่าพระ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า