เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลสภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

          เทศบาลตำบลท่าพระ  ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น  เดิมชื่อ "สุขาภิบาลท่าพระ"  โดยได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลท่าพระ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 79  ตอนที่  111  ลงวันที่  18  ธันวาคม  2505  ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) และตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 433 กิโลเมตร  ปัจจุบันมี นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร เป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และนายสังคม เหง้าจำปา เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

ที่อยู่สำนักงาน

       เลขที่  438  หมู่ 18  ถนนศิวิลัย  ต.ท่าพระ   อ.เมืองขอนแก่น   จ.ขอนแก่น  40260   

      หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร  0-4326-2250

เทศบาลตำบลท่าพระ  แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนัก 4 กอง  ประกอบด้วย  

1.  สำนักปลัดเทศบาล  

2.  กองการศึกษา  

3.  กองช่าง  

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

5.  กองคลัง  

ปฏิบัติราชการโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ตามนโยบายการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าพระ  6  ด้าน  ประกอบด้วย

1.  นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5.  การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6.  การพัฒนาการเมืองและการบริหาร