เทศบาลตำบลท่าพระ
ข้อมูลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน งบปี 61

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลท่าพระ ปี 2561-2564 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบประมาณรายจ่าย ปี 61

งบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนการดำเนินงาน ปี 61

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561